Mersin İcra Avukatı

Yazan: Aklan Hukuk | 22.6.2022
Mersin İcra Avukatı

İcra ve iflas hukuku kapsamında yaşanabilecek uyuşmazlıklarda herhangi bir hak kabına uğramamak için Mersin icra avukatı desteğinden yararlanabilirsiniz. Türkiye'de yerleşik bireylere ve kurumlara karşı senede bağlı ve her tür alacak takibi ve tahsili için icra avukatından destek alınabilir. Bunun yanı sıra icra-hukuk ve icra-ceza davalarının hazırlanması ve takibi gibi işlemlerin de hukuki prosedürlere uygun hale gelebilmesi için icra avukatından profesyonel danışmanlık hizmeti veya dava takip hizmeti alınması faydalıdır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku en basit tanımıyla, özel hukuktan doğan borcun, borçlunun rızasıyla yerine getirilmemesi üzerine devlet eliyle borcu ödemeye zorlanmasıdır. Borçlunun borcunu ödememesi üzerine icra takip işlemlerini başlatan kişiler icra avukatı olarak görev yaparlar. İcra davasının açılmasının yanı sıra borcun tahsilatı için alacaklı adına her türlü hukuki işlem de uzman icra avukatı desteği ile yapılabilir.

Borçlunun borcunu ödemediği durumlarda taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına haciz konulmasını talep edilebilir. İcra ve iflas hukuku kapsamında yapılan bu işlemlerde fiili haciz uygulaması tercih edilirse alacaklı vekili olarak avukatının da haciz işlemlerinde hazır bulunması önemlidir. Çünkü bu süreçte tahsilat sürecinin hukuka uygun bir şekilde yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

İcra Hukuku Kapsamında Ortaya Çıkan İhtilaflar

İcra hukuku, temelde borçlunun borcunu zamanında ödememesi veya hiç ödememesi durumunda yapılacakları düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. İcra ve İflas Kanunu kapsamında borcun tahsil edilmesini konu alan bu düzenlemelerde, icra takipleri söz konusudur. İcra takipleri, genellikle mahkeme kararının icrası şeklinde olabileceği gibi bazı durumlarda mahkeme kararı ile hüküm altına alınmayan alacakların da takibi mümkün olabilmektedir.

Bu tür durumlarda mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacaklar için ilamlı icra takibi, bir mahkeme kararı olmaması halinde ise ilamsız icra takibi ile alacağın tahsili hukuka uygun bir şekilde yapılabilir. Günümüzde icra hukuku kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu ilamlı ve ilamsız icra takibi şeklinde görülerek alacakların tahsil edilmesi sağlanır.

İlamlı İcra Takibi Nedir?

Kanunda yer alan hükümlere göre, bir kimsenin hakkı yerine getirilmediği zaman veya ihlal edilmişse, bu kimse mahkemeye müracaat ederek bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkın iade edilmesini talep eder. Mahkeme, yargılama sonucunda talepte bulunan lehine karar verirse, muhatap davalının bunu yerine getirmesi zorunludur. İsteyerek bunu yerine getirmezse, alacaklı icra dairesine başvuruda bulunarak mahkeme ilamının yerine getirilmesini talep eder.

Alacaklı, başvuru yaptıktan sonra borçluya bir icra emri gönderilir. Bu emirde, kendisine verilen süre içinde mahkemenin de belirttiği üzere borcunu yerine getirmesi yani ifa etmesi yazar. Borcun kanunda öngörülen şekilde zorla yerine getirilmesi sağlanır. Bu yolda daha önce bir yargılama yapılmış olduğu için herhangi bir takibe engel olma imkanı sınırlıdır. Kural kapsamında borçlunun takibe karşı koyması ve işlemi durdurması mümkün değildir. Bu şekilde gerçekleştirilen alacaklının borcunu zorla alma işlemine ilamlı icra takibi adı verilir.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

Kanunda sadece para ve teminat alacakları için ilamlı icra takibinin dışında ilamsız icra yolunu da uygun görmüştür. Bu yöntemde alacaklının alacağını mahkeme ilamı ile tespit edip hüküm altına almaya gerek yoktur. Alacak için doğrudan icra dairesine başvurulur ve borçluya karşı takip yapılmaya başlanır. İlamsız icra takibi sürecinde genel haciz yoluyla takipte alacaklının elinde herhangi bir belge bulunması da şart değildir. Dolayısıyla bir kimseden alacağı olmayan kişi dahi bu yola başvuru yapabilir.

Fakat ilamsız icra takibi yolunun başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için borçlunun takibe itiraz etmemiş olması gerekir. Borçlu itiraz ederse, genel mahkemelerde itirazın kaldırılması için dava açılması şartı bulunur. Ayrıca ilamsız icra takibi yolu, para ve teminat alacakları için öngörülse de kanunda özellikle kira alacağının ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesi halinde tahliye talebi için de tercih edilir. İlamsız icra takibi kendi içinde 3 gruba ayrılır. Bunlar;

  • Genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi
  • Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla ilamsız icra takibi
  • Kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla ilamsız icra takibi

Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

İcra hukuku kapsamında görülen uygulamalardan biri de rehin alınanın paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılmasıdır. Mersin icra avukatı desteği alarak en kısa sürede bu yolda da sonuca ulaşabilir ve icra takibinde başarıyla sonuç alabilirsiniz. Rehinli alacaklı kural olarak doğrudan ilamlı veya ilamsız icra takibine başvuruda bulunamadığı için bu yöntem sunulmaktadır. Kanunda belirtilen istisnalar dışında önce rehin alınanın paraya çevrilmesi yoluna başvuruda bulunması daha sonra diğer yolları tercih etmesi şarttır.

İhtiyati Haciz

İcra ve iflas hukuku kapsamında uygulanan bir diğer icra takibi de ihtiyati hacizdir. İhtiyati haciz geçici bir hukuki koruma yerine geçtiği için burada borçlunun tüm alacakları karşısında cebri icranın konusunu borçlunun tüm malvarlığı oluşturulmaz. İhtiyati haciz geçici hukuki koruma olarak cebri icra takibin sonucunu güvence altına almaya hizmet eden bir uygulamadır. Bu tür icra yöntemlerinde mutlaka alanında deneyimli avukatlardan destek alınması gerekir.

İcra ve İflas İcra Avukatı Hizmetleri

İcra avukatı, borçluların borçlarını ödememeleri durumunda alacakların tahsili adına görev alır. Bu süreçte önce varlık tespiti yapılmalı ve İcra ve İflas Kanunu kapsamında borçların tahsil edilmesi sağlanmalıdır. Borç tahsili yaparken alacaklı ve borçlu arasında arabuluculuk yapmak da icra avukatı görevleri arasında yer alır. Bunun dışında deneyimli avukatlardan alacağınız icra ve iflas hukuku hizmetleri arasında şunlar öne çıkar:

  • Vekaletini üstlendiği gerçek veya tüzel kişilerin haklarını dava süresi boyunca savunmak durumundadır.
  • Alacakların normal yollardan tahsil edilememesi halinde vekili adına icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatmalıdır.
  • İpotek ve rehin alınan malların satışlarının yapılarak alacakların tahsilinin sağlanması gerekir.
  • Uygulamada sık sık karşılaşılan kredi ve finans kiralama sözleşmelerinden doğabilecek alacaklar için kanuna uygun takibin başlatılmasında görev alır.
  • İcra avukatı ayrıca, haciz konulma işlemlerini başlatarak satış işlemlerinin yapılması ve borçludan alacakların tahsil edilmesini sağlamalıdır.

Tüm bu süreçlerde karşılıksız çek davalarının takibi ve incelenmesi de deneyimli icra avukatı desteği ile yapılabilir. Ayrıca borca karşılık açılan kötü niyetli davalara karşı uyanık olunmalı ve gerekli itiraz süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi çok önemlidir.

Tecrübeli İcra Avukatı Desteği

İflas, iflas erteleme ve borcun yeniden yapılandırılması gibi işlemlerinin yürütülmesi ve takibi konusunda mutlaka deneyimli icra avukatları ile çalışılmalıdır. İflas etmekte olan veya etmiş şirketlerin birleşme veya satın süreçlerinin yürütülmesinde de icra avukatlarından destek alınır.

Buna benzer icra ve iflas hukuku davalarında herhangi bir hak kaybı yaşamadan sonuçlara ulaşabilmek adına doğru şekilde hareket etmek çok önemlidir. Karmaşık olarak görülen yeniden yapılandırma işlemlerinde de görev alan icra avukatları borcun daha uygun koşullarda ödenebilmesinde kilit rol üstlenir. Mali anlamda iflas etmiş şirketlerin yanı sıra bireysel şahıslar için de Mersin icra avukatı desteği sunulur.

 

 

Paylaş: